Политика за сигурност

Настоящата политика за поверителност ("Политика за сигурност“) съдържа информация по отношение на обработването на лични данни, свързани с клиенти на уебсайта на онлайн магазина на E&S Watches and Jewellery (the “Website”).

Уебсайтът е собственост на E&S Watches and Jewellery ООД, дружество регистрирано в Търговския регистър на Република България с единен идентификационен код: 175200441, със седалище и адрес на управление на ул. Твърдишки проход № 15, София, България (по-долу „Е енд ЕС Уотчис енд Джуълри“, „Ние” или „Нас”).       

          КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ЗАЩО ГИ СЪБИРАМЕ?

Винаги, когато клиентите посещават уебсайта, за да видят неговото съдържание и / или използват неговите функции, включително за извършване на покупки от уебсайта, ние събираме лична идентификационна информация („Лични данни“) за клиентите чрез цифрови технологии за проследяване (бисквитки), както и лични данни, въведени ръчно в уебсайта с цел анализ на поведението и интересите на потребителите, добавяне на продукти към потребителската кошница или разработване на списъци с желания, както и всякакви други лични данни, които те предоставят, включително за целите на регистрация на уебсайта.

Видовете лични данни, които събираме, когато посетителите и потребителите на уебсайта го въвеждат ръчно в процеса на регистрация или закупуване на продукти, включват име и фамилия, дата на раждане (по желание), адрес за фактуриране (държава, град, пощенски код, улица, номер), адрес за доставка (държава, град, пощенски код, улица, номер), телефонен номер, имейл адрес и информация свързана с покупката, включително номер на кредитна или дебитна карта.

За да се запознаете с правилата по отношение на автоматичното събиране на лични данни и използването на цифрови технологии за проследяване, моля, посетете нашата Политика за бисквитки , която представлява неразделна част от настоящата политика.    

          КАК СЕ ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Личните данни, които се събират на уебсайта, се обработват предимно с помощта на компютърни и електронни средства, като се вземат мерки за сигурност, за да се намалят до минимум рисковете от унищожаване или загуба, включително случайна загуба на самите данни, неоторизиран достъп или обработване без съгласие, или обработване, което не е в съответствие с целите за събиране, посочени в настоящата Политика за поверителност.

Всяка покупка в Уебсайта се извършва с най-висока степен на сигурност благодарение на нашето партньорство с УниКредит Булбанк https://unicreditbulbank.bg и тяхната защитена система за плащане с виртуален ПОС терминал.               

          ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО

Чрез уебсайта се събират и обработват различни видове лични данни, за различни цели и на различни правни основания. По-точно:

  • Лични данни, свързани с разглеждането на уебсайта и събрани чрез бисквитки, се обработват на основание изпълнението на договори или функционирането на уебсайта(за необходими и функционални бисквитки) или на основание нашия легитимен интерес (за маркетингови и анализиращи бисквитки);
  • Личните данни, предоставени ръчно от потребителите в процеса на извършване на поръчки на уебсайта, се обработват въз основа на сключването и изпълнението на договориза продажба на продуктите, предлагани на уебсайта;
  • Личните данни, предоставени ръчно от потребителите в хода на регистрацията на уебсайта, се обработват въз основа на изричното съгласиена клиента.

          СРОКОВЕНАСЪХРАНЕНИЕ

Личните данни, свързани с покупката, ще се съхраняват най-малко 10 години, с цел съответствие с данъчното и гражданското законодателство. Освен това данните, свързани с покупката, могат да се съхраняват за по-дълъг период от време, с цел спазване на всички законови или договорни гаранции, предоставени на клиента.

Освен ако не е предвидено друго в приложимите закони, обработването на лични данни на основание съгласие, като например данни, предоставени за маркетингови и профилиращи дейности, се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за конкретната обработка с оглед на конкретния вид дейности и предвид интереса, демонстриран от потребителите да бъдат уведомяване за новости в предлаганите продукти. Потребителите, които са се абонирали за маркетингови имейли, ще бъдат помолени да подновят съгласието си не по-късно от 2 (две) години след абонамента или подновяването на съгласието.

Личните данни на клиенти, които не са подновили съгласието си и за които E&S Watches and Jewellery не може да покаже други законови основания за обработването, се изтриват без ненужно забавяне.

          РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

E&S Watches and Jewellery разкрива личните данни, събирани на уебсайта, само когато това е разрешено от закона. Личните данни се обработват и разкриват на:

  • Консултанти на“Е енд ЕС Уотчис енд Джуълри”, като адвокати или счетоводители, които обработват данни в качеството си на лица, отговарящи за защитата на интересите на E&S Watches and Jewellery и за спазване на законови задължения;
  • E&S Watches and Jewellery, като банки, куриери, системни администратори и маркетингови компании, действащи в качеството си на обработващи лични данни и предоставящи на Е енд ЕС Уотчис енд Джуълри специфични технически и организационни услуги във връзка с уебсайта или продажбата на продукти (логистични услуги, платежни услуги, ИТ услуги и маркетингови услуги).
  • Полицейски и съдебни органи, в съответствие със закона и по тяхно искане, или в случай че има основателни причини да се смята, че такова разкриване е разумно необходимо за (1) разследване, предотвратяване или предприемане на инициативи във връзка със съмнения за незаконни дейности, или за подпомагане на националните надзорни органи; (2) подготовка на защита срещу искове или обвинения на трети страни, защита на сигурността на уебсайта и на дружеството; (3) упражняване или защита на правата, собствеността или сигурността на E&S Watches and Jewellery, неговите филиали, клиенти, служители и трети страни.

E&S Watches and Jewellery обработва лични данни, използвайки сървъри, разположени в Европейския съюз.

Въпреки че E&S Watches and Jewellery не възнамерява да предава данни извън Европейското Икономическо Пространство, в случаите, когато E&S Watches and Jewellery извършва такова предаване ще се уверим, че съответната държава има адекватно ниво на защита на личните данни или E&S Watches and Jewellery ще изиска от партньора си да сключи с нас стандартните договорни клаузи на ЕС с цел защита на предаваните лични данни. 

          СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИ СЪОБЩЕНИЯ

След регистрация на Уебсайта на онлайн магазина или непосредствено преди завършването и заплащането на поръчка Потребителят има право на даде съгласие за получаване на маркетингови имейл съобщения от Нас. Това съгласие не е свързано с използването на Уебсайта и няма връзка с извършването на покупки от онлайн магазина. Съгласието за получаване на маркетингови имейл съобщения може да бъде оттеглено във всеки един момент.

          ПРАВА НА КЛИЕНТИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Потребителят винаги има право да провери за съществуването на лични данни, отнасящи се до него, дори и все още да не са записани и да ги получи уведомление за тези данни в разбираема форма.

Потребителят също така има право да получи информация за източника на лични данни; целите и методите за обработването им, логиката, която се прилага в случай на обработване и се извършва с помощта на електронни средства; идентификационните данни на администратора и обработващите данни; за лицата или категориите лица, чиито лични данни могат да бъдат съобщени, или които биха могли да станат известни, например на обработващи или на надзорен орган.

Потребителят също има право да поиска актуализация, корекция или, когато той / тя има интерес от това, включване на лични данни, изтриване, преобразуване в анонимна форма или блокиране на лични данни, които са били обработени в нарушение на закона, включително данни, които не е необходимо да се съхраняват във връзка с целите, за които са били събрани или обработвани впоследствие; потвърждение, че горепосочените операции са били разкрити, включително по отношение на тяхното съдържание, на онези страни, на които са били предоставени данните, освен в случаите, когато такова потвърждение се окаже невъзможно или предполага използването на методи, които са явно несъразмерни на защитеното право. Потребителят може също така да поиска преносимост за своите лични данни.

Потребителят има право да възрази, частично или изцяло, на законни основания, срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него, дори ако това е свързано с обхвата на събирането и обработването на лични данни, отнасящи се до него за целите на изпращането на рекламни или директни маркетингови материали, или за провеждане на проучване на пазара или търговски комуникации. В тези случай потребителят има право да поиска ограничаване на обработването, отнасяща се до него. Правото на възражение може също да бъде упражнено конкретно по отношение на един или повече методи за изпращане на маркетингови съобщения.

Потребителят също така има право да подаде жалба до надзорен орган по защита на личните данни (моля, вижте повече информация по-долу), както и право да оттегли по-рано дадено съгласие.

          ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Моля, обърнете внимание, че тази Политика за поверителност е изготвена и се ръководи от Общия регламент за защита на данните на ЕС (Регламент 2016/679 / ЕС). Когато Общият регламент за защита на данните (ОРЗД) не се прилага, настоящата Политика за поверителност се регулира от законите на Република България.

Промените в приложимите закони, включително ОРЗД, може да изискват от нас да променяме тази политика от време на време. Ще Ви информираме за всякакви промени в тази политика на имейл адреса, предоставен от Вас за получаване на съобщения от E&S Watches and Jewellery.

В случай, че имате нужда от информация или помощ по отношение на обработката на вашите данни или за упражняване на вашите законни права като субект на данни, моля свържете се с нас на имейл адрес: info@eandswj.bg

Прилагането на настоящата Политика за поверителност и обработването на лични данни от страна на Е енд ЕС Уотчис енд Джуълри, подлежи на контрол от Комисията за защита на личните данни на Република България (КЗЛД), https://www.cpdp.bg/en/

В зависимост от местоживеенето Ви може да се обърнете към друг надзорен орган за защита на личните данни в рамките на Европейския съюз. Можете да намерите списъка на надзорните органи в рамките на ЕС и техните данни за контакт тук:

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en