Известие за поверителност

Настоящият документ представлява известие за поверителност по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Той е изготвен от E&S Watches and Jewellery ООД, дружество регистрирано в Търговския регистър на Република България с единен идентификационен код: 175200441, със седалище и адрес на управление на ул. Твърдишки проход № 15, София, България (по-долу „Е енд ЕС”, „Ние” или „Нас”) специално за нашите клиенти във връзка с изпащането на маркетингова комуникация от онлайн магазина на „Е енд ЕС“.

По-долу ще намерите информация:

 • относно отговорността за обработването на Вашите данни лице;
 • какви категории лични данни обработваме;
 • при какви условия обработваме данните;
 • относно целите и правните основания за обработването;
 • срокове за съхранение и мерки за сигурност на данните;
 • как да упражните правата си съгласно ОРЗД,
 • както и в кои случаи и по какъв ред споделяме вашите данни с трети лица.

          КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИ?

Отговорността за обработването на Вашите данни се носи от E&S Watches and Jewellery ООД, дружество регистрирано в Търговския регистър на Република България с единен идентификационен код: 175200441, със седалище и адрес на управление на ул. Твърдишки проход № 15, София, България (по-долу „Е енд ЕС”, „Ние” или „Нас”). В случай, че:

 • желаете да получите достъп, коригиране или заличаване на събраните за Вас данни;
 • подозирате, че до тях е осъществен нерегламентиран достъп;
 • искате да подадете възражение или оттеглите съгласието си за обработване;
 • или ако имате въпроси и коментари, свързани с настоящото Известие,

свържете се с нас на адрес за кореспонденция: гр. София 1000, пл. „Народно събрание“ No 12 за “Е енд ЕС Уотчис енд Джуълри” ООД или чрез имейл на info@eandswj.bg.             

          КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС?

В контекста на маркетинговите съобщения, изпращани от „Е енд ЕС“се събира и обработва информация, която представлява лични данни (повече информация относно конкретните цели и основания може да намерите по-долу). Информацията се събира непосредствено от Клиента (при регистрация на Уебсайта на онлайн магазина на „Е енд ЕС“, регистрация за получаване на съобщения от Нас или непосредствено преди извършване на покупка в онлайн магазина) или от източници, където е публично огласена от Клиента и по-специално засяга следните категории лични данни: име, други идентификационни данни; данни за контакт (имейл, адрес, телефон); както и друга информация, която решите доброволно да споделите с Нас.

          ЗАЩО СЪБИРАМЕ ВАШИ ДАННИ?

Основната цел да събираме Вашите данни е да Ви предоставим информация, която би представлявала интерес за Вас (например за нови продукти, отстъпки, кампании и други). Също така, събираме информация за Вас с цел реклама и проследяване на предпочитанията Ви, така че да бъде предоставено съдържание, което да може да бъде от по-голям интерес за Вас, както и за извършването на бизнес анализи, проследяване поведението на субектите и техните продуктови предпочитания.

          НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

„Е енд ЕС“ обработва лични данни само при наличие на валидно правно основание. Осъществяването на маркетингова комуникация изисква изрично съгласие от страна на Клиента да бъде информиран по имейл, чрез обаждане и/или СМС за нови продукти, промоции, кампании и други. Основание за обработване на лични данни е изричното съгласие. При регистрация на Уебсайта на онлайн магазина на „Е енд ЕС“, регистрация за получаване на съобщения от Нас или непосредствено преди извършване на покупка в онлайн магазина Клиентът има право на даде съгласие за получаване на маркетингова комуникация от Нас. Съгласието си клиентът дава чрез отбелязване на съответната отметка в края на настоящото известие, може да бъде оттеглено във всеки момент и не е обвързано с използване на уебсайта на онлайн магазина или извършване на покупки.

          КАКВИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА СЪБРАНИТЕ ДАННИ ПРЕДПРИЕМАМЕ?

„Е енд ЕС“ поставя акцент върху опазването на сигурността на личните данни на клиентите си. За да предотвратим осъществяването на загуба, злоупотреба или неоторизиран достъп до Вашите данни прилагаме всички разумни мерки и средства за защита. Въпреки това при съмнение за нарушение в сигурността на данните Ви молим незабавно да се свържете с „Е енд ЕС“ .

          ЗА КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

„Е енд ЕС“ съхранява данните, обработвани на основание изрично съгласие на клиента, до оттегляне на съгласието, но не повече от 2 /две/ години, освен ако съгласието не бъде подновено.

          ПРАВА, С КОИТО СЕ ПОЛЗВАТЕ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ДАННИТЕ ВИ

ОРЗД предвижда редица права субектите във връзка със събирането и обработването на данни, и по-специално:

 • право на достъп - да поискате информация относно обработването на Вашите данни;
 • право на възражение срещу обработването- когато данните се обработват въз основа легитимния интерес на дружеството;
 • да оттеглите съгласието си- когато данните се обработват въз основа изричното съгласие на клиента;
 • право на преносимост– когато данните се обработват въз основа на изричното съгласие на клиента имате право да поискате копие от същите или автоматично да бъдат прехвърлени към друга организация;
 • право на коригиране- в случай, че данните, които съхраняваме за Вас не са точни;
 • право на изтриване, което включва възможността да поискате „да бъдете забравен“, когато данните повече не са необходими за целта, когато съгласието е оттеглено или когато поначало обработването е незаконно.
 • право да подадете жалба до надзорен орган(вижте раздел „По какъв начин може да се свържете с компетентния надзорен орган?“).

          ПО КАКЪВ НАЧИН СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА?

Mоже да предоставим Вашите данни на следните лица за посочените по-долу цели:

 • дружества от групата на „Е енд ЕС“, когато е необходимо и допустимо по закон;
 • компетентни данъчни и други държавни органи при проверка;
 • партньори на „Е енд ЕС“ (напр. юристи при съдебен спор);
 • при сливане или вливане данните Ви могат да бъдат споделени с новия/ите собственик/ици, за което ще бъдете уведомени. При всички случаи вашите данни няма да бъдат споделяни с трети лица, установени извън територията на ЕИП (ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), освен ако същото не е позволено изрично от местното законодателство и са налице адекватни мерки за защита.

          ПО КАКЪВ НАЧИН МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С КОМПЕТЕНТИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН?

Независимо от посоченото по-горе, при оплаквания имате право да се обърнете към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД):

 • лично, на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
 • с писмо, на адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
 • на имейла на КЗЛД - kzld@cpdp.bg;
 • чрез сайта на КЗЛД на адрес: https://www.cpdp.bg/.

С оглед изискванията на законодателството горната информация може да бъде променяна от „Е енд ЕС“. За въпроси и актуална информация относно обработването на Вашите данни може да се обърнете към нас чрез посочените данни за контакт.

☐ Декларирам, че вписвайки данните си давам съгласие за получаване на маркетингова комуникация и прочетох известието за поверителност относно обработването на личните ми данни.

☐ Давам съгласието си предоставените от мен лични данни да бъдат обработвани, за да бъда информиран по имейл, чрез обаждане и/или СМС за нови продукти, услуги, кампании и др. Съгласието ми не е обвързано с използване на уебсайта на онлайн магазина или извършване на покупки и може да бъде оттеглено по всяко време чрез имейл до info@eandswj.bg